Verejný prísľub

Podľa ustanovenia § 850 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

Lovely Lama s.r.o.,
so sídlom Paulínyho 53, 040 11 Košice – mestská časť Juh,
zapísaná v OR OS Košice I., vl. č. 45883/V, IČO: 51 423 791

zastúpená Petrom Toldim, konateľom spoločnosti

sa týmto verejným prísľubom zaväzuje,

 1. že z prijatých peňažných prostriedkov z predobjednávok štandardných jednorázových ochranných rúšok NAŠE RÚŠKA, v súčinnosti so svojimi obchodnými partnermi, zabezpečí vývoj, výrobu a prevádzku automatickej výrobnej linky na výrobu štandardných jednorazových ochranných rúšok s výrobnou kapacitou najmenej 250 000 kusov denne, a vykoná plnenie dodania predobjednaných štandardných jednorázových ochranných rúšok a to poľa časového harmonogramu a podmienok uvedených a konkretizovaných nižšie v tomto prísľube.
 2. Všetkým predobjednávateľom štandardných jednorázových ochranných rúšok NAŠE RÚŠKA, pri splnení podmienok v odseku 1. podmienok tohto verejného prísľubu a v čase podľa odseku 4. podmienok tohto verejného prísľubu, zašle štandardné jednorázové rúška v počte odpovedajúcom počtu v ich predobjednávke. Cena predobjednaných štandardných jendorázových ochranných rúšok je stanovená na 0.20€ až 0.35€ s DPH.
 3. K predobjenaným rúškam prináleží stanovený počet rúšok ktoré objednávateľ môže a nemusí za cenu poštovného zaslať na adresu organizácie podľa vlastného výberu ako dar vo svojom mene. Ak tak neučiní, budú tieto rúška distribuované podľa odseku 3. (bezplatný odber) podmienok tohto verejného prísľubu,.
 4. Ďalej sa zaväzuje poskytnúť všetkým predobjednávateľom, ktorí splnili podmienky uvedené v odseku 1. podmienok tohto verejného prísľubu v čase podľa odseku 4. podmienok tohto verejného prísľubu, zľavu na budúce objednávky vo výške 20% až 35% z aktuálnej maloobchodnej ceny v čase objednávky štandardných jednorázových ochranných rúšok NAŠE RÚŠKA pričom výška zľavy a maximálny objednaný počet je stanovený v odseku 2. podmienok tohto prísľubu.
 5. Ďalej sa zaväzuje, že pri každej komerčnej objednávke štandardných jednorázových ochranných rúšok nad 1000 kusov (vynímajúc zľavnené objednávky pre predobjednávateľov), vyrobí navyše ďalších 15% štadardných jednorázových ochranných rúšok z počtu kusov štandardných jednorázových ochranných rúšok objednaných v danej objednávke. Tie následne rozošle na adresy organizácií registrovaných pre bezplatný odber (detské domovy, DSS, organizácie v správe neziskových organizácii, a pod.) za cenu poštového a balného podľa podmienok špecifikovaných v odseku 3. podmienok tohto prísľubu.

Podmienky

 1. Vzniku nároku na výhody plynúce z predobjednávky
 • Predobjednávka s platbou pre fyzické osoby minimálne 50,- Euro na účet Lovely Lama s.r.o.
 • Predobjednávka s platbou pre právnické osoby minimálne 500,- Euro na účet Lovely Lama s.r.o.
 • Celková suma predobjednávok presiahne 500.000,- Euro.
 1. Zľava pre predobjednávateľov z budúcich maloobchodných cien
 • Predobjednávateľ získava nárok na zľavu z budúcich objednávok vo vybraných eshopoch a to vo výške a na počet kusov štandardných jednorázových ochranných rúšok podľa nasledujúcej tabuľky:
Poradie predobjednávky podľa počtu už predobjednaných kusovVýška ponúknutej zľavyPočet ponúknutých zľavnených kusov spolu
V 0 – 999.999 ks35%20x suma predobjednávky v €
V 1.000.000 – 1.999.000 ks30%20x suma predobjednávky v €
V 2.000.000 – 2.999.999 ks25%20x suma predobjednávky v €
V 3.000.000 – 3.999.999 ks20%15x suma predobjednávky v €
V 4.000.000 – 4.999.999 ks20%15x suma predobjednávky v €
 • Zľavu bude možné uplatniť pomocou zľavových kupónov ktoré budú predobjednávateľom distribuované po spustení výroby, pričom kupóny budú môcť darovať aj tretím osobám.
 1. Bezplatný odber
 • Organizácie pre bezplatný odber štandardných jednorázových ochranných rúšok môžu byť iba neziskové organizácie, detské domovy, domovy sociálnych služieb a iné prevádzky verejného významu s prihliadnutím na nekomerčný aspekt, alebo domácnosti a jednotlivci v ťažkej ekonomickej situácii. Pre bezplatný odber je nutné byť registrovaným na stránkach projektu.
 • Zasielanie bezplatných štandardných jednorázových ochranných rúšok, bude prebiehať raz týždenne alebo podľa stavu komerčných objednávok.
 • Rozdelenie počtu 15% charitatívnej nadprodukcue bezplatných štandardných jednorázových ochranných rúšok medzi organizácie bude prebiehať podľa dopytu od organizácií a podľa pravidiel spravodlivého delenia.
 • Všetky počty zaslaných bezplatných štandardných jednorázových ochranných rúšok spolu s organizáciami kam boli zaslané, budú uvedené na stránke projektu.
 1. Časový harmonogram
 • Začiatok realizácie projektu je stanovený na deň kedy bude sumárne predobjednaných 2.500.000 kusov štandardných jednorázových ochranných rúšok.
 • Skúšobné prevádzka a produkcia sa začne najneskôr do 6 týždňov od začatia projektu.
 • Spustenie výroby bude najneskôr do 8 týždňov od začatia projektu.
 • Začatie plnenia verejného prísľubu bude najneskôr do týždňa po spustení výroby.
 • Časové obdobie pre predobjednávateľov na uplatnenie ponúknutej zľavy z maloobchodnej
  ceny bude dvanásť kalendárnych mesiacov od spustenia výroby.
 • Ak sa nepodarí naplniť cieľový počet predobjednaných minimálne 2.500.000 kusov do 30.05.2020, proces predobjednávok bude zrušený a projekt ukončený ako neúspešný. Všetky sumy vyplatených predobjednávok bez manipulačných poplatkov podľa použitého spôsobu pripísania sa vrátia predobjednávateľom najneskôr do 14 dní od zrušenia projektu.
 1. Ďalšie informácie
 • Minimálny počet predobjednaných štandardných jednorázových ochranných rúšok pre spustenie lokálnej výroby na Slovensku je 2.500.000 kusov. Maximálne je možné predobjednať spolu 5.000.000 kusov štandardných jednorázových ochranných rúšok.